سیستم فعال کننده شبکه ای مغز یا RAS

لطفاً این سیستم را بر روی خوشبختی تنظیم کنید!
چرا به هر چیز بیشتر توجه می کنیم آن را بیشتر می بینیم؟
چهار گام که سیستم مغز ما را بر روی آن چه که می خواهیم متمرکز می کند
زمان: 10 دقیقه 55 ثانیه